اخلاق و حقوق (5)

اخلاق:مجموعه قواعدی است که در طول‌ ادواری از زندگی یک جامعه‌ به‌ سائقه‌ فطرت و اندیشه‌های گـوناگون آن جـامعه بـه وجود آمده و افراد آنها را محترم شمرده و بیش‌وکم‌ به‌ معرض اجراء در می‌آورند.و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را مـتألم و ناراحت‌ می‌کند.مبنای‌ آنها ترویج خوبی‌ها و کاهش‌ بدیهاست. حقوق:این اصطلاح در زبان فارسی به‌ معانی گوناگونی…
چکیده: فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل،…
چندی است که مـوضوع اخـلاق مـیان اهل فکر و نظر و مردم عادی جامعه،به صورت‌ جدی مطرح‌ شده است.عمده‌ترین دلیل طرح این موضوع،به وجـود آمدن یک حس عمومی است‌ مبنی بر این که‌ جامع‌ با‌ معیارهای اخلاقی فـاصله گرفته و در مجموع افراد کـمتر از گـذشته خود را مقید به رعایت‌ معیارهای اخلاقی می‌دانند.واقعیت‌های زندگی روزمره،افزایش میزان مسائل اجتماعی همچون‌…
یزنذا سیاز خمسیدزتسیدز د زیزعاسا یزذس ز